صفحه اصلی > اخبار > محتوای
May 22, 2017

<دهانه سبک="فونت خانواده: & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ اندازه فونت: 18px؛">  عکس image.png & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در & nbsp؛ در عکس image.png در

<سبک دهانه="font- خانواده: & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ اندازه فونت: 18px؛ ">
از در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ font- اندازه: 18px؛ "> دفتر م ز تاشو نقش مهم در مبلمان ادار مدرن ا فا م کند. و ژگ ها در مورد سبک و انعطاف پذ ر از م ز تاشو هستند قادر به انطباق با انواع فضا ادار و اعمال به خواسته ها مختلف در

<دهانه سبک="فونت خانواده:. & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ اندازه فونت: 18px؛ "> & nbsp؛ در در

<سبک دهانه=" فونت خانواده: & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ اندازه فونت: 18px؛ "> پس از تکامل دفتر مبلمان، تاشو طراح سر جدول ها VMS کار م کند در حال حاضر ک سبک م ن مال ست مدرن است. تشک ل با بافت ها چوب و خط خف ف، محصولات ما به ارمغان م آورد شما ک تصور کارآمد م باشد. جوهر از ا ن تمرکز طراح بر رو فلز Y-فوت و کاستور حما ت از ساختار، فضا انتشار قاب بار ک تر در ز ر سطح آن را به عنوان جامد برا حفظ وزن کل است، دستگاه ها چفت و بست در کاستورها کمک م ز ا ستاده در موقع ت تع ن شده پس از حرکت از جا به محل. علاوه بر ا ن، اتصال پ چ ارائه راحت مجلس و م ز تاشو حمل و نقل آسان با گز نه KD است در

<دهانه سبک="فونت خانواده:. & quot؛ را بار جد د ؛؛ اندازه فونت روم ها & quot: 18px؛ "> & nbsp؛ در در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: & quot؛ را بار جد د روم و & quot ؛؛ اندازه فونت: 18px؛ "> توسعه محصولات ما به مشتر ان انتخاب ب شتر در مورد مح ط ها ادار ، تاشو م ز دفتر با د روش ها سنت با افزا ش ارتباط و همکار شر ک کار را بشکند. ما اعتقاد دار م که نوآور از ا ن ا ده بزرگ منطقه کار خود را با تحرک و ثبات آن و nbsp؛ است

در
از

اخبار مرتبط