گواهی
تمام محصولات از VMSworks توسط اداره بازرسی کیفیت دولتی تایید شده اند،واجد شرایطگواهینامه QualityManagement سیستم iso9001: 2000

ISO14001:2004 EnvironmentalManagement گواهینامه سیستم، و غیره.

گواهینامه ها
ISO9001: 2000ISO14001:200

گواهینامه SGS